סטארטפאס

פלאץ וואו לופטמאשינען הייבן אויף און לאנדן

א סטאַרטפאַס איז א פאַס לאנד אין א פליפעלד וואו לופטמאשינען קענען אויפפליען און לאַנדן. דער פאס דארף זיין גאנץ פלאך און געווענלעך איז ברוקירט מיט אספאלט אדער בעטאן.