נַעַמָן איז געוועזן דער חיל-פירער פון דעם קעניג פון ארם. ער איז געוועזן א גרויסער העלד אבער א מצורע. ער איז געגיינגען צו אלישע דער נביא פון ממלכת ישראל זאל אים אויסהיילן פון זיין צרעת, און אלישע האט אים געזאגט גײ, און זאלסט זיך באדן זיבן מאל אין ירדן, און דיין לייב וועט זיך אומקערן צו דיר, און וועסט ווערן אויסגעהיילט. נעמן האט אזויגעטאן און באלד אויסגעהיילט געווארן, און פון דעמאלס אן האט ער געדינט דער גאט פון די אידן און נישט די געטשעס