צו מיינט איר מעלות (מאגאזין)?

מעלות איז דער שלימות וואס א מענטש איז זיך משלים אין די וועלט אויף גוטע מידות בין אדם לחברו, און בעיקר צום באשעפער זיינער וואס ער טוט אלעס לשמה, און זין גאנצער טאג איז בלויז עבודת ה'.