א מלמד איז א געדינגענער איד וואס לערנט תורה מיט קינדער.