מארקעטינג איז דער סאציאלער און אנפירערשאפט פונקציע וויאזוי צו פארגרעסערן און אנהאלטן קשר פון קאסטומערס צו א ביזנעס.