מאנומעט איז א סקולפטור אויסגעקריצט פון שטיין צי געגאסן פון סיי וועלכן סארט מעטאל און אנדעק פון סיי וועלכן מענטש/געשעהניש/פערספעקטיוו אדער סיי וואס, וואס מען וויל פארצייכענען אז עס זאל פארבלייבן אן אנדענק דערפון.

מאנומענט פיטער דער גרויסער