א לעפֿצונג איז וואו א טייך גייט אין ים אריין. דארט מישט זיך זאלצוואסער מיט פרישוואסער. דער טייך ווערט וואס ברייטער און פליסט פאמעלאך צום אקעאן.

לעפֿצונגען

 לעפצונגען האבן פארשיידענע גרייסן און פארעמען, לויט איר לאקאציע און קלימאט. וואו טייכן טרעפן דעם ים און פרישוואסער מישט זיך מיט זאלצוואסער ווערט דאס גערופן בראַקוואַסער.

לעפצונגען געוויינלעך האבן פלאטשיקע וואסערן וואס די זון שיינט אדורך און אדורך. פארשידענע פלאנצן לעבן דארט ווי גראזן און אלגן, וואס באזארגט עסן פאר פיש, ראקן, אויסטערס און ראקלעך.