דער איינפאַל ציעט זיך צו די צייטן פון דער גמרא און די גאונים: די “ירחי כלה”, ווען מ’פלעגט, אין אדר און אין אלול קומען לערנען אויף אַן אינטענסיוון אופן אַ מסכתא. ס’איז קלאָר, אַז די שיינקייט פון דער זאַך ליגט דעריין, וואָס מענטשן וואָס זיינען אַ גאַנץ יאָר שטאַרק פאַרנומען מיט “זייערע זאַכן” קענען גיכער אָפּגעבן אַ באַשטימטן חודש אויף לערנען, ווי ס’דאַרף צו זיין, איידער “צאַצקען זיך” דערמיט דאָ און דאָרטן ווען ס’לאָזט זיך. אין דער נייער צייט, איז אין דער ישיבה וועלט אַלעמערשטנס באַקאַנט די אויפלעבונג פונדערפון אין דער פּאָנעוועזשער ישיבה אין בני ברק, ווי ס’האָט עס איינגעפירט דער באַליבטער “פּאָנעוועזשער רב”, הרב יוסף שלמה כהנעמאַן ז”ל.