יחוד איז א תורהדיקע באגריף וואס מיינט זיך פארשפארן מאן און פרוי, לויט דער הלכה איז פארבאטן מאכן יחוד מיט א פרעמדער פרוי ,כדי אפצוהאלטן פון זינד. אויב די פרוי איז אן אשת־איש (געהייראט) אדער א נידה, אדער א קרובטע (אחוץ פון עלטערן מיט קינדער און אייניקלעך, און געשוויסטער) איז דאס אסור מן התורה.