פארקויפן איז דער יסוד פון ביזנעס. דער צוזאמקום פון פארקויפער און קויפער איז דאס זאל זיין סוקסעספול הייסט ביזנעס.

א ביזנעס אן קיין פארקויפער איז נישט שייך.

דער פארקויפער מוז קענען איבערעדן די קאסטומער איבער די לוין וואס ער וועט האבן פון קויפן ביי דעם פארקויפער.

טעלעמארקעטינג איז דירעקט פארקויפן א פראדוקט אויף דעם טעלעפאן פאר קונדן.