חרם דרבינו גרשום ווערט אנגערופן די תקנות וואס רבינו גרשום מאור הגולה מתקן געווען און עס גוזר געווען בשם חרם.


די תקנות רעדאַקטירן

  • מען זאָל נישט חתונה האבן מיט מער ווי איין פרוי אויף איינמאָל.
  • מען זאָל נישט גט'ן אַ פרוי מיט געוואַלד.
  • מען זאָל נישט לייענען אַ צווייטנס זאַכן אָן רשות.

אין דערצו איז אַרייַנגערעכנט:

  • מען זאָל נישט מייבם זיין, נאָר מאַכן חליצה.
  • אַ טויבע קען מען גט'ן, כאָטש זי האָט געהעריג געהערט ביי דער חתונה.
  • אַז די ווייב שטארבט אין דער שנה הראשונה פון דער חתונה, זאָל ער צוריקגעבען די נדן.
  • די קהילה מוז פיטערן אַ פרוי וואס איר מאַן האָט זי איבערגעלאָזט, אָדער קען איר נישט עפפאָרדן.
  • א מאַן זאָל זיך נישט אָפטיילן פון זיין ווייב פאַר מער ווי אכט חדשים.
  • כתובה דאירכסא (אַ כתובה וואָס טוט פאַרטרעטן אַ פאַרלוירענע כתובה).