חזקת ממון איז א חזקה ענדלעך צו אלע אנדערע חזקות, און דאס זאגט "אל תוציא ממון מחזקתו". דער כלל ווערט געברענגט אין תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף עה, עמוד ב.

רוב מאל אין גמרא ניצט מען דעם כלל "המוציא מחבירו עליו הראיה", וואס זאגט די סברא פון "מאן דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסיא", ווער וואס ויל טוישן דער פאקט, ער דארף ברענגען א ראיה.