ווערטעברעיטס זענען כולל אלע באשעפענישן וואס האבן א רוקן ביין מיט ווארבלען. (ווערטייברעיט איז איז חוליה פון שדרה)

ווערטייברעיטס

די פאלגענדע מינים בעלי חיי זענען אין דער קאטעגאריע: