וואכנאכט רופט מען דעם נאכט איידער דעם ברית פונעם רך הנימול, דער טאטע איז דאן אויף אגאנצע נאכט און עוסק זיין אין הייליגע תיקונים. מען מאכט א סעודה פאר די גוטע פריינד און מען ליינט קריאת שמע פאר קינד.

ביי די ספרדים רופט מען דאס ברית יצחק.