האלדז ווייטאג אין ענגליש Pharyngitis דאס איז א ווייטיקדיגע אנטצינדונג פון דעם אינעווייניגסטן האלדז וואס הייסט פארינקס, עס קען אויך אריינרעכענען די אנצינדונג פון די מאנדעלן.

געשאוואלן הלאדז.

דער מערסט טרעפענדער גורם צו דער אנטצינדונג איז די אינפעקציע וואס 90% פראצענט איז פון א ווירוס. דאס איבעריגע ביי באקטעריע אינפעקציע.