דאַוואוד אַזאַהירי, אָדער אַבו סילאַימאַן. אַן אַראַבישער געלעהרטער און גרינדער פֿון דער "סאַהאַרי" סעקטע װעלכע גלויבט אין סאָציאַלע געזעצע װאָס זיינען געגרינדעט אויף די פּרינציפּען פֿון קאָראַן; אַשטייגער װי אונזערע "מזרחי". ער איז געװעזען דער הויבטפּראָפֿעסאָר אין באַגדאַד װאו ער האָט געהאַט איבער 400 שילער, מיט װעלכע ער האָט זיין סעקטע געגרינדעט. ער האָט געלעבט צװישען 884-817 יצר.קוואַלןרעדאַקטירן

דער דאָזיקער אַרטיקל נעמט אַרײַן דעם טעקסט װאָס געפֿינט זיך אונטערן זוכװאָרט „אַזאַהירי דאַוד” אין דער אַלגעמיינער אילוסטרירטער ענציקלאָפעדיע (באַנד 2), וואָס איז הײַנט אינעם רשות־הרבים.