געשיר איז כלים צום עסן.

אין דעם איז אריינגערעכנט טעלערס און גלעזלעך צו טרינקען.

אנדערשט ווי באשטעק וואס איז געוויינליך פון הארטע פלאסטיק אדער אייזן און זילבער איז געשיר רוב מאל פון ערדענע שטאף און אויך ביליגע פלאסטיק פאר דיספאזעבלס. עס איז אויך דא פון קריסטאל אדער גלאז וואס איז מער טייער און שענער.