געבורט אדער ענטבינדונג (דייטש: Geburt, Entbindung) איז דער פראצעס וויאזוי א מענטש אדער סיי וואסארא אנדערע בעל חי קומט אריין אין דער וועלט ארויס פון דער מוטעררחם דורך דער מוטערשייד וואס געשעט א נס און ברייטערט זיך אויס פאר די קאפ און פלייצעס פונעם קינד אדורך צו גיין.

דאס קומט נאך 9 חדשים שוואנגערן אדער 40 וואכן נאך לעצטן ווסת.

דאס ניין חדשים שוואנגערן איז נאר דער פרעצעס פון א מענטש, א בעל חי האט אנדערע חדשים און אנדערע צייטן וואס זי שוואנגערט, די גמרא אין מסכת בכורות זאגט אז א שלאנג שוואנגערט זיבן יאהר.

דאס הייבט זיך אן נאך קאנטרעקשאנס און מען דארף אריין לויפן אין שפיטאל.

ווען דאס קינד איז אין רחם אטעמט עס דורך דעם פלאצענטא דער רגע וואס דאס קומט ארויס לאוויר העולם אטעמט דאס פון די נאז און מויל און מען דארף אפשניידן דעם פלאצענטא.