דער ארטיקל דיסקוטירט א צושטאנד פון מאטעריע. טאמער זוכט איר ברענשטאף פאר פארמיטלען, זעט בענזין.

גאַז איז אַ צושטאנד פון מאטעריע אין וואָס די מאלעקולן זענען נישט אנגעבונדן נאר זיי זענען ווייַט איינס פון אַנאַנד. אזוי ווי א פליסיקייט, קען גאַז שטראָמען און זיין פֿארעם קען זיך גאנץ גרינג ענדערן.

אילוסטראציע וואס סימולירט די באַוועגונג פון גאַז מאלעקולן.

בײַשפילן פון עטלעכע באקאנטע גאזן

רעדאַקטירן