גאווערנער ווערט געריפען דער ערוויילטער פירער פין א שטאט אדער א פראווינץ.