באהאלטן איז פארדעקן עפעס א זאך אז אנדערע זאלן דאס נישט זעהן און באמערקן.

דער ציל איז צו האלטן דעם זאך אדער לאקאציע אדער מענטש א סוד.

קינדער האבן אויך אזא פאפולערער שפיל וואס הייסט באהאלטן און איינער דארף זוכן די איבעריגע.