ציל מיינט א פונקט ווי מען וויל אנקומען, וו.צ.ב.ש. א גאן וויל שיסן דוקא אין הארץ אדער אין מוח אלס ציל גראד צו טויטען דעם שונא א.א.וו.

ציל אין ברייטערן זין פון ווארט מיינט אויך א פערזענליכער אדער ארגענעזציע'ר גלוסטיגער ענדע פונקט פון אן אנטוויקולינג.


עס איז געווענליך אויסגעפירט צו גרייכן א באשטימטע צייט דורך אויסשטעלן דעדליין'ס.