אקעדעמיע איז א קאלעקטיווער טערמין צו באטיטלען די וויסנשאפטלעכע און קולטורעלע קהילה אריינגעטאן אין הויכן חינוך מיט חברים איבערגעקוקטער פארשונג.

דער נאמען שטאמט נאך א פלאץ וואס איז אינדרויסן פון אטען און דארטן האט פלאטו געהייליגט פאר חינוך און דעת.