אפשאצונג איז דער פראצעס פון דאקומענטירונג געוויינליך אין מעסטןדע טערמין'ען ווי חכמה, טאלאנטען, עטיטודס און אמונות.

מען קען דאס נוצען אין סיי וואסערע הינזיכט, ביזנעס, פילאזאפיע און סייענס א.א.וו.