אוידיא איז געזאגט געווארן אויף א קאסעטע און דאס גלייכן, וואס מ'קען נאר הערן, נישט זען.