א כוואליע איז א שטערונג וואס פארט אין אזא אופן אז זי חזר'ט זיך איבער.

ביישפילן פון כוואליעס זענען: