אין דעם יידישן קאלענדאר, זענען די שלשת ימי הגבלה די דריי טעג פאר שבועות. די טעג דערמאנען די דריי טעג ווען די יידן אין דעם מדבר האבן זיך צוגעגרייט צו באקומען די תורה.