שותפות איז ווען 2 מענטשען האבן א געמיינזאמער אינטערעסע אין סיי וואסערע זאך צו באגריף.