שוויצערדייטש

אלעמאנישע דיאלעקטן וואס מ׳רעדט אין דער שווייץ

א דיאלעקט פונם דייטשער שפראך ווערט גענוצט אין שווייץ

איז אויך צעטיילט אין עטליכע דיאלעקטן לויט די פארשידענע שווייצער שטעט.

זעט אויךרעדאַקטירן