שוואַנגערשאפט אדער שוואנגערונג, איז א נאטירליכער צושטאנד ווען א פרוי (אדער א נקבה פון א זויגער) איז טראָגעדיג מיט א קינד אין רחם)

William Hunter, Anatomia uteri humani gravidi tabulis illustrata, 1774

דאס נאכפארשן ווי אזוי א קינד ווערט געבוירן במשך די ניין מאנאטן הייסט עמבריאלאגיע.

דאס ניין חדשים שוואנגערשאפט איז נאר דער פראצעס פון א מענטש. א בעל חי האט אנדערע חדשים און אנדערע צייטן וואס זי שוואנגערט, די גמרא אין מסכת בכורות זאגט אז די שוואנגערשאפט פון א שלאנג דויערט זיבן יאר.