שלט רחוב שדי חמד בירושלים. למעלה:"שדי חמד", למטה "שדה חמד".

דער שדי חמד איז אן ענציקלאפעדיע אין א סעריע ספרים געשטעלט אויף ערכים פון א' ביז ת', דערנאך איז דא א עקסטערע מערכה פאר חתן וכלה, און פאת השדה און שיורי שדה. דער לעצטער באנד איז זיינע תשובות ספרים.

געשריבן דורך דעם גרויסן וועלטס גאון וואס האט געהאט א פאטאגרפיסטישער קאפ, און געדענקט הונדערטר און טויזנטער און צענליגער טויזענטער מראה מקומות פון כל התורה כולה, רבי חיים חזקיהו מדיני.

עס איז געשריבן מיט גאר גרויס בקיאות, עס ווארפט אריבער ביי יעדער נושא אלע שיטות און ספרי קודש, ראשונים ואחרונים שו"ת, אויף א וואונדרליכן אופן וואס האט נישט איר גלייכן ביי אידישע ספרים.

אין שפעטערדיגע דורות באנוצט מען זיך אויף אים מיט א מליצה "ואסף איש טהור". גדולי ישראל באנוצן זיך מיט זיין ספר זייער אפט, יעדער ווייסט ווען ער פארלייגט זיך אויף א ענין וועט מען טרעפן דארט אלץ פון דער גאנצער תורה.