שבת גוי איז אַ גױ (נישט אַ ײִד) וואס מאכט פאר א ייד איינע פון די ל"ט מלאכות װאָס דער ײִד איז פֿאַרבאָטן זיי צו מאַכן שבת.

א אוטו מיט א שילד אויף אים גוי של שבת