רפואה אדער היילן איז די פראבע צו טוישן פון קראנק צוריק צו געזונט. דאס איז דער פראצעס וויאזוי צעלן אין דער קערפער באנייען זיך צו פארקלענערן א וואונד.

דער סימבאל פון דאקטאריי און רפואה.