אַ קלױסטער אָדער אַ תּיפֿלה אדער א קירכע איז אַ געביידע וואו קריסטן בעטן; עס איז װוּ אַ קריסט בעט ("מאליעט זיך") יעדן זונטאָג.

קלויסטער

זעט אויך רעדאַקטירן