דער קאָנטראַבאַס איז דער גרעסטער אינסטרומענט פֿון די סטרונע אינסטרומענטן. דער אינסטרומענט האט פֿיר סטרונעס, װי אלע אינסטרומענטן פֿון דער פידל גרופּע.

דער קאָנטראבאס

בארימטע קאָנטראבאסיסטן רעדאַקטירן