צעטיל קטן איז אן אויפפירונגס צעטל, געשריבן געווארן דורך ר' אלימלך פון ליזענסק.