מיינט איר א פרעמיע באלוין?

פּרייז איז דער באשטימטער ווערד פון געלט אויף א געוויסער זאך, וואס דער איינקויפער צאלט פארן פארקויפער דערפאר דאס איינצוהאנדלען.