פנואל איז געווען די הויפטשטאט פון מלכות ישראל. ירבעם בן נבט האט באשטימט די שטעט שכם און נאכער פנואל אלץ הויפטשטעט.

אין די שטאט פנואל האט זיך א מלאך אנטפלעגט צו יעקב אבינו און אים געשענקט דער נאמען "ישראל".