פיוט איז א תפילה אדער סתם א טראדיציאנאלער פאעטישער ליד און געזאנג אזוי צו ערוועקן די געפילן פאר א יום טוב אדער שבת.

א פיוט איז באשיינט מיט פארשידענע וועגן, ווי גראמען, מעטאפארען, ראשי תיבות פון מחבר, ציטירונגען פון תנ"ך אד"ג.

זעט אויך דיכטונג פאר אלגעמיינע וועלטלעכע דיכטונגען.