מיינט איר: דיכטונג, מוזיק אדער נגינה?

א לידל איז א געזאנג אנשטאט מיט מוזיק דוקא מיט ווערטער וואס א מענטש זינגט מיט דער שטימע א צוזאמשטעל פון פארשידענע טענער און קלאנגען. ווען איינער זינגט אליין איז ער א סאלא, צוויי וואס זינגען צוזאמען זענען א דועט. ווען א סאך מענטשן זינגען צוזאמען איז עס א כאר. די ווערטער פונעם ליד קענען זיין געשריבן ספעציעל פאר דעם געזאנג אדער ווערטער גענומען פון א אנדער ארט צו וואס מ׳האט קאמפאנירט א געזאנג.

א ליד קען מען זינגען אדער מיט דער באגלייטונג פון מוזיק, אדער אן מוזיק.

זעט א באזונדערן ארטיקל אויף גראמען.

מען רופט דאס אן גראמען ווייל יעדע ווארט ענדיגט זיך מיט די זעלבע אויסזאג.