צו מיינט איר פונט (קארענסי)

פונט איז א אפטייל פון מאסע פון וואג. די ראשי תיבות איז lb. אין רוב מדינות נוצט מען זיך נישט מיטן פונט נאר ענדערשט מיט קילא.