עיִן תחת עיִן אדער מידה כנגד מידה איז אַ באַגריף פֿון דער תּורה און אין ייִדישע טעאָלאָגיִע, װאָס באַדײַט אַז אַלץ האָט זײַן שטראָף און פֿאַרגעלטונג אַנדערשט װי אין קריסטנטום.