עטרת פאבלישינג איז א פירמע אין ברוקלין, ניו יארק, היינט פון די גרעסטע מפיצי און מו"ל ספרים, וואס איז געגרינדעט געווארן דורך הר"ר יעקב משולם גרינפעלד ז"ל וועלכער איז געווען דער תורה שרייבער פאר מרן בעל ויואל משה מ'סאטמאר זי"ע, און ער האט דאס געניט אנגעפירט ביז עס איז געווארן א ריזיגע פירמע וואס שטעלט צו די וויכטיגסטע ספרים פאר מינימאלסטע פרייזן, ווי אויך האט ער מיט דעם געלד וואס ער האט זיך געשאפן פאר די פירמע ארויסגעהאלפן מענטשן ווי און ווען ער האט נאר געקענט און אליינס אויפגעשטעלט אדער פינאנציר עטליכע גמ"חן, מיט גרינגע טערמינען, און ווי ער האט נאר געהערט אז איינער נויטיגט זיך אין געלד זיך צו שטעלן אויף די פוס איז ער שטענדיג דארטן געווען