ספעקטראסקאפיע

אנאליטישער מעטאד

ספעקטראסקאפיע איז א געביט אין וואס מען מעסט דעם ספעקטרום פון ענרגיע ניוואען אדער דעם ספעקטרום פון פרעקווענצן פון עלעקטראמאגנעטישער שטראלונג. ספעקטראסקאפיע ווערט ברייט באניצט אין כעמיע, פיזיק און ביאלאגיע, און אפטמאל ניצט מען דאס צו אידענטיפיצירן מאטעריאלן.

אנאליז פון ווייסן ליכט דורך צעשפרייטן אים מיט א פריזמע איז א ביישפיל פון ספעקטראסקאפיע.

די אפאראטן וואס מען ניצט פאר ספעקטראסקאפיע ווערט גערופן א ספעקטראמעטער, כאטש ס׳איז פאראן פארשידענ ע אפאראטן מיט גאר גרויסע דיפערענצן און יעדער איינער האט זיין באזונדערן נאמען.