מיינט איר א שריפטשטעלער צי א שרייבער?

סופר סת"ם בעת כתיבת ספר תורה

א סופר סת"ם איז דער וואס גיט זיך אפ מיט'ן שרייבן תנ"ך אויף קלף.

דער וואס שרייבט ספרים אדער ביכער הייסט א שריפטשטעלער.