א סאציאלע גרופע איז דאס צוזאמען נעם פון מער ווי צוויי מענטשן וואס ענדלין מיט סיי וואס אדער וואס האבן א שייכות איינס מיט אנאנד און זוכן דעם זעלבן ציל.

גיווענליך איז א גרופע פארמירט פון מענטשן וואס האבן עפעס צי גלייכן צווישן זיך, און מיט וואס זיי זענען די זעלבע איז וואס מאכט זיי אלס דער גרופע.