נבוזראדן

קאמאנדיר פון נבוכדנצר׳ס ארמיי

נבוזראדן איז געווען א שליח פון נבוכדנאצר דער קעניג פון בבל, צו פארברענען דעם ערשטן בית המקדש, אום תשעה באבג'קע"ו.

שפעטער האט נבוזראדן באקומען געוויסן-ביסן אויף די אלע טויזנטער יודן - ביז גאנץ קליינע קינדער - וואס ער האט אויסגעקוילעט אזוי ברוטאל, ביים חורבן בית המקדש, איז ער איז אנטלאפן און זיך מגייר געווען, און אזוי מקדש געווען שם שמים.