מעין טהור איז א ספר אויף אידיש אויף די הלכות פון נדה אין יולדת. עס איז געשריבן געווארן דורך רבי משה טייטלבוים בעמח"ס ישמח משה. היינט איז עס אריינגעדרוקט אינעם קרבן מנחה סידור.