מימונאַ איז אַ שׂמחה פֿון צפֿון-אַפֿריקאַנישע ייִדן װאָס זיי פֿייערן אסרו חג פֿון פסח.