א מגיד שיעור איז א תורה לערער פאר תלמידים אין א ישיבה. א מגיד שיעור גיט געווענליך א שיעור אין די פארמיטאג שעה'ן פונעם טאג.